เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย

ข่าว ประชาสัมพันธ์ บทความ (183 หัวข้อ)

ห้องเผยแพร่ข่าว ประกาศ บทความ และความรู้ต่างๆ สำหรับประชาชนทั่วไป
ประเภท
ข่าว ประกาศ แจ้งทราบ จากทางโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ
[2563/11/27] : ประกาศเผยแพร่แผ ...
โดย Winat
5 วัน 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ข่าว ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ของทางโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
[2563/12/01] : ประกาศจังหวัดศร ...
โดย Winat
1 วัน 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

รับสมัครงาน (45 หัวข้อ)

ข่าว ประกาศ การรับสมัครงานของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
[2563/11/26] : รับสมัครบุคคลเพ ...
โดย Sasimaporn
6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ห้องสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
สปส. บรรเทาความเดือดร้อน เยียว ...
โดย สำนักงานประกันสังคม SSOtea
2 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา

รู้เท่าทันโรค (ไม่มีหัวข้อ)

ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การป้องกัน การดูแลสุขภาพ ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

บทความทั่วไป (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับบทความ เนื้อหา อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้อ่าน ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

ในรั้วโรงพยาบาล (7 หัวข้อ)

ห้องให้คำหปรึกษา ด้านสุขภาพ ยา โรคต่างๆ การดูแลสุขภาพ การดูผู้ป่วย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ประเภท

พบแพทย์ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคต่างๆ
ไม่มีหัวข้อ

พบทันตแพทย์ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก ฟัน โรคต่างๆ ภายในช่องปาก ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

พบเภสัชกร (7 หัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยา การใช้ยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา
[ 2562/04/10 ] : ตารางผลการดำเ ...
โดย Sasimaporn
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

เรื่องอื่นๆ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เช่น สิทธิการรักษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและ Back Office ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

แนะนำ ติชม (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับคำแนะนำหรือติชมในเรื่องต่างๆ ในโรงพยาบาล
ไม่มีหัวข้อ

องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย งานวิชาการ ฯลฯ
ประเภท

ห้องให้คำปรึกษา (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

ผลงานวิชาการ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานคุณภาพต่างๆ ขององค์กรพยาบาล
ไม่มีหัวข้อ

ITA ( Integrity & Transparency Assessment ) (28 หัวข้อ)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภท

EB 1 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้ ...
โดย Winat
11 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 2 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง
การกำหนดมาตรการ กลไกล หรือวางร ...
โดย Winat
11 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 3 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซ ...
โดย Winat
11 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 4 (3 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขั้นตอน ...
โดย Winat
2 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 5 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 6 (1 หัวข้อ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 7 (1 หัวข้อ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 8 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 9 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าว ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 10 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 11 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่วยงานีการเผยแพร่รายงานการปร ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 12 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 13 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 14 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 15 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 16 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 17 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 18 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรร ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 19 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 20 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 21 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 22 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/ส ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 23 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน
หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติกา ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 24 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 25 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

EB 26 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ ...
โดย Winat
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
  รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • จำนวนข้อความทั้งหมด : 221
 • จำนวนsectionทั้งหมด : 4
 • กระทู้เปิดอ่าน : 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้ : 0
 • จำนวนกระทู้ทั้งหมด : 218
 • จำนวนหมวดทั้งหมด : 39
 • เปิดอ่านเมื่อวานนี้ : 2
 • กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้ : 0
 • จำนวนสมาชิกทั้งหมด : 5
 • สมาชิกรายล่าสุด : Chayanit
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.092 วินาที