เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย

ITA ปี 2563 (35 หัวข้อ)

ประเภท

EB 1 (3 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
2.คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบ ...
โดย Winat
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

EB 2 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานมีการเผยข้อมูลข่าวสารท ...
โดย Winat
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

EB 3 (3 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ...
โดย Winat
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

EB 4 (4 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ ...
โดย Winat
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

EB 5 (3 หัวข้อ)

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ล ...
โดย Winat
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา

EB 6 (1 หัวข้อ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 7 (1 หัวข้อ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 8 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 9 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าว ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 10 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 11 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่วยงานีการเผยแพร่รายงานการปร ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 12 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 13 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 14 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 15 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 16 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 17 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 18 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรร ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 19 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 20 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 21 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 22 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/ส ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 23 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน
หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติกา ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 24 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 25 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา

EB 26 (1 หัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ ...
โดย Winat
3 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
ไม่มีหัวข้อแสดง
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.051 วินาที