WELCOME TO WEBSITE

" UTHUMPHONPHISAI HOSPITAL "

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย "

คำขวัญโรงพยาบาล
บริการดี มีมาตรฐาน
วิชาการพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม
สานความสามัคคี ทุกชีวีปลอดภัย
หลักการทำงานร่วมกัน ( Core Value )
ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม
ยิ้มแย้ม ยีดหยุ่น
สนับสนุนการเรียนรู้
วิสัยทัศน์โรงพยาบาล ( Vision )
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ที่ประชาชนให้ความเขื่อมั่น
ในคุณภาพและความปลอดภัย
พันธกิจโรงพยาบาล ( Mission )

1. ให้บริการสุขภาพทุติยภูมิระดับกลางแบบองค์รวม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก อายุรกรรม และการแพทย์ฉุกเฉิน
3. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่