Arrow
Arrow
Shadow
Slider

อัตลักษณ์ [ Entity ]

ซื้อสัตว์ มีวินัย น้ำใจงาม

วิสัยทัศน์ [ Vision ]

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
ในคุณภาพและความปลอดภัย

ค่านิยม [ Core Values ]

ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม
ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น
สนับสนุนการเรียนรู้
การให้บริการผู้ป่วยนอก
การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
การให้บริการสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด