ข้อมูลกำลังคน

ข้อมูลกำลังคน
จำนวนพยาบาลจำแนกตามหน่วยงาน / แผนก (ทั้งในและนอกกลุ่มการพยาบาล)
หน่วยงาน / แผนก หัวหน้างาน (คน) พยาบาล (คน) รวม (คน)
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : 1 - 1
งานผู้ป่วยนอก (OPD) : - - -
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน (ER) : - - -
งานผู้ป่วยคลอด (LR) : - - -
งานผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล (OR) : - - -
งานผู้ป่วยใน (IPD) ห้องพิเศษ : - - -
งานผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยชาย : - - -
งานผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยหญิง : - - -
งานผู้ป่วยใน (IPD) เด็กและหญิงหลังคลอด : - - -
งานผู้ป่วยหนัก (ICU) : - - -
งานควบคุมการติดเชื้อและหน่วยจ่ายกลาง : - - -
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม :
     - งานอนามัยแม่และเด็ก
     - งานเอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน พิษสุนัขบ้า
     - งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
1
1
1
1
-
-
-
-
1
1
1
1
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ : 1 - 1
รวม
- - -
อัตราการขาดแคลนกำลังคน
อัตราการขาดสูญเสียพยาบาล

ข้อมูลรายบุคคล

บุคคลากรในองค์กรพยาบาล

[ ระดับหัวหน้างานในกลุ่มงานการพยาบาล ]

น.ส. สุนารี เนาว์สุข
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล


นาง วราภรณ์ บุญลพ
รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้างานผ่าตัดและ
วิสัญญีพยาบาล [OR]

นาง สมปอง วงษ์รักษ์
หัวหน้างานผู้ป่วยคลอด [LR]


น.ส. ธันยมัย โปร่งจิต
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก [OPD]


นาง พิลัยวรรณ์ แก้วภมร
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [ER]

นาง บงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรี
หัวหน้างานผู้ป่วยในตึกพิเศษ [IPD]


นาง ปรารถณา ธรรมบุตร
หัวหน้างานผู้ป่วยในตึกชาย [IPD]


นาง ณัฐสรวง เมืองจันทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยในตึกหญิง [IPD]


นาง อาภรณ์ สิงห์เงิน
หัวหน้างานผู้ป่วยในตึกเด็กและหลังคลอด [IPD]


นาง กานต์พิชชา พลศรีเมือง
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก [ICU]


นาง ปิยวดี ศุภสาร
หัวหน้างานควบคุมการติดเชื้อและหน่วยจ่ายกลาง

บุคคลากรในองค์กรพยาบาล

[ ระดับหัวหน้างานนอกกลุ่มงานการพยาบาล ]

นาง บวร สารการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นาย เอกสถิต มั่นคง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์