ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาล
รายละเอียด
เขตสุขภาพ : เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด : ศรีสะเกษ
ประเภทโรงพยาบาล : โรงพยาบาลชุมชน
ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย / Uthumphonphisai Hospital
ระดับการดูแล : ทุติยภูมิ M2
จำนวนเตียง : 120 เตียง
สถิติการให้บริการต่างๆ งานผู้ป่วยนอก [OPD]

งานผู้ป่วยนอก [OPD]สถิติการให้บริการต่างๆ งานผู้ป่วยใน [IPD]

งานผู้ป่วยใน [IPD]

สถิติการให้บริการต่างๆ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [ER]

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [ER]สถิติการให้บริการต่างๆ งานห้องคลอด [LR]

งานห้องคลอด [LR]สถิติการให้บริการต่างๆ งานผ่าตัดและวิสัญญี [OR]

งานผ่าตัดและวิสัญญี [OR]ข้อมูลองค์กรพยาบาล / กลุ่มการพยาบาล

ข้อมูลพื้นฐานองค์กรพยาบาล / กลุ่มการพยาบาล
รายละเอียด
ผลิตภาพ (Productivity) : -
อัตรา Re-Admission ต่อเดือน : -
ชั่วโมงการพยาบาล (NHPPD) เฉลี่ย : -
ผังโครงสร้างองค์กรพยาบาล / กลุ่มการพยาบาล
ผังโครงสร้างองค์กรพยาบาล / กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้ป่วยนอก)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้ป่วยใน)