กิจกรรมภายในโรงพยาบาล ปี 2555

รวมภาพกิจกรรมภายในของโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2555
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายและลาศึกษาต่อ
     โรงพยาบาลอุอทุมพรพิสัย นำโดย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายและลาศึกษาต่อ โดยจัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันเล็กๆ เน้นบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกัน พบปะสังสรรค์กัน และกล่าวอวยพรแด่เจ้าหน้าทีที่ย้ายและลาศึกษาต่อ ได้แก่ แพทย์ 2 ท่าน ย้าย , ทันตแพทย์ 3 ท่าน ย้ายและลาศึกษาต่อ , พยาบาล 1 ท่าน ลาศึกษาต่อ