กิจกรรมภายในโรงพยาบาล ปี 2555

รวมภาพกิจกรรมภายในของโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2555
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

อบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง
     คลิกนิก DPAC โรงพยาบาอุทุมพรพิสัย จัดอบรมเจ้าหน้ากลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคอ้วนและการเกิดโรคอื่นๆ ที่ตามมา