ประกาศ แจ้งทราบ

ข่าว ประกาศ แจ้งทราบ จากทางโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ

รับสมัครงาน

ข่าว ประกาศ การรับสมัครงานของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

รู้เท่าทันโรค

ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การป้องกัน การดูแลสุขภาพ ฯลฯ

บทความทั่วไป

บทความ เนื้อหา อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้อ่าน ฯลฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

ข่าว ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ของทางโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

สาระน่ารู้ เพื่อประชาชน

ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

พบเภสัชกร

ให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยา

รายงานและสถิติ

รายงานและสถิติต่างๆ ของโรงพยาบาล