HOSPITAL HISTORY

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล
ปีพุทธศักราช
เหตุการณ์
หมายเหตุ
พ.ศ. 2489
เริ่มก่อตั้งเป็นสุขศาลา
-
พ.ศ. 2519
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ในส่วนของอาคารประกอบด้วย อาคารที่ทำงานชั้นเดียว 1 หลัง
-
พ.ศ. 2523
ประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัยร่วมใจกันบริจาคสร้าง ตึกประชาบำรุง และ คุณสงวน จิริวิภากร บริจาคสร้าง ตึกเอ็กซ์เรย์ (X-Ray)
-
พ.ศ. 2525
ได้รับเงินบริจาคจากชาวอุทุมพรพิสัยสร้าง ตึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
-
พ.ศ. 2527
คุณสงวน จิริวิภากร ได้บริจาคเงินต่อเติม ห้องบัตร ที่ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) เดิม
-
พ.ศ. 2530
หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ได้รวบรวมเงินจากความศรัทธาของศิษยานุศิษย์ ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อม ห้องแยกโรค และ ห้องพิเศษ 10 ห้อง รวมเงินบริจาคเป็นเงินประมาณ 5,000,000 บาท
-
พ.ศ. 2531
ยกระดับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
-
พ.ศ. 2532
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย โพธิสุนทร ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริการ จึงได้บริจาค เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
-
พ.ศ. 2533
คุณอาคม ไตรบัญญัติกุล ได้บริจาคงบประมาณสร้างตึกพิเศษ 10 ห้อง รวมเป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท
-
พ.ศ. 2534
ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในการสร้างตึกผู้ป่วยนอก (OPD) 1 หลัง
-
พ.ศ. 2535
คุณสงวน จิริวิภากร ได้บริจาคสร้างทางเชื่อมระหว่างตึกผู้ป่วยนอก และ ตึกหลวงปู่เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และคุณไต้เล้ง รุ่งวิวัฒน์อนันต์ บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ
-
พ.ศ. 2540
พ่อค้าคหบดีในอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงินประมาณ 700,000 บาท
-
พ.ศ. 2541
ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง
-
พ.ศ. 2546
ผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรกตามกระบวนการ Hospital Accreditation : HA จาก พรพ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546
-
พ.ศ. 2547
เข้าร่วมโครงการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาล HA - HPH กับ พรพ.
-
ชื่อ - สกุล
ปีพุทธศักราช
ขนาดโรงพยาบาล
น.พ.ไสว เมืองไทย
2512
สถานีอนามัย ชั้น 1
น.พ.รังสรรค์ วรวงศ์
2517 - 2519
โรงพยาบาล 10 เตียง
น.พ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
2520
โรงพยาบาล 10 เตียง
น.พ.รังสรรค์ วรวงศ์
2521 - 2522
โรงพยาบาล 10 เตียง
พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ
2523
โรงพยาบาล 10 เตียง
น.พ.ขจรศักดิ์ จินตานนท์
2524 - 2525
โรงพยาบาล 10 เตียง
น.พ.บัณฑิต จึงสมาน
2526 - 2530
โรงพยาบาล 10 เตียง
น.พ.บัณฑิต จึงสมาน
2531 - 2533
โรงพยาบาล 30 เตียง
น.พ.บัณฑิต จึงสมาน
2534 - 2538
โรงพยาบาล 60 เตียง
น.พ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธ์
2538 - 2546
โรงพยาบาล 90 เตียง
น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์
2547 - ปัจจุบัน
โรงพยาบาล 90 เตียง
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการรับรองคุณภาพตามกระบวนการ Hospital Accreditation : HA จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อการเฝ้าระวัง ( Surveillance Survey ) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
-
- ผ่านการรับรองโรงพยาบาล Healthy Thailand จาก กรมอนามัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- รับการเยี่ยมสำรวจให้คำปรึกษาเข้ม ( ICV ) ด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( องค์การมหาชน ) โดย อาจารย์แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
-
- ผลงานของผู้พิการ ได้รับรางวัลผลงาน 1 ใน 6 องค์กรดีเด่นด้านผู้พิการ ระดับประเทศ
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผลงาน Outcome Mapping : Community Empowerment : กิจกรรมพัฒนาร้านอาหาร / แผงลอยให้ได้มาตรฐาน ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลระดับเขต และผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวที HA Regional Forum และ HA National Forum ครั้งที่ 10 ต่อเนื่องกัน
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพ ( Re-Accreditation ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 1 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ( ต่ออายุถึง 12 มีนาคม 2553 )
-
- ผ่านการประเมิน " โรงพยาบาลบำบัดยาเสพติด " เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการประเมิน " โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว " ระดับ เหรียญทอง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
-
- ผู้นำสูงสุดขององค์กร น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ได้รับรางวัล " ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ( ครุฑทองคำ ) " ระดับประเทศ
น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์
- ได้รับรางวัล โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับทอง ด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค วัณโรคดื้อยา และการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษาควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 1
-
- ผลงาน เรื่อง : การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ได้รับรางวัลระดับเขตและระดับประเทศ
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการรับรอง " โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ " จาก กรมอนามัย เมื่อ เดือนมิถุนายน
-
- ผ่านการรับรองคุณภาพเพื่อเฝ้าระวัง ( Surveillance Survey ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
-
- ผู้นำสูงสุดขององค์กร น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ได้รับรางวัล " บุคลากรทางการแพทย์ดีเด่น ( กุมารแพทย์ดีเด่น ) " เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ
น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์
- ได้รับรางวัล " การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด " จาก สถาบันธัญญารักษ์ และ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( องค์การมหาชน )
-
- ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา จาก สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เมื่อ เดือนกรกฎาคม
-
- ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 5
-
- ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ( Lab-Accreditation ) โดย สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- ได้รับรางวัล โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับทอง ด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค วัณโรคดื้อยา และการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษาควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 2
-
- ผลงานวิชาการ นวัตกรรม : โปรแกรมระบบบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลเชื่อมชุมชน H.I.M. Pro. Network โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เผยแพร่ใช้ในจังหวัดศรีสะเกษ และในโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วประเทศ ผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวที HA Regional Forum และ HA National Forum ครั้งที่ 10 และได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในเวทีงานวิชาการระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552
นายเอกสถิต มั่นคง
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการรับรองคุณภาพตามโครงการ " การสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน : SHA " โดย พ.ญ.นันทา อ่วมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
-
- ได้รับรางวัล โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับทอง ด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค วัณโรคดื้อยา และการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษาควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 4
-
- ผลงานวิชาการ นวัตกรรม เรื่อง : ร่วมคิดร่วมทำ น้ำมหัศจรรย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในเวทีงานวิชาการระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง ( Re-Accreditation ) " โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว " ระดับทอง เมื่อ เดือนกันยายน
-
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ " คุณภาพการส่งข้อมูลเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ( Claim Award ) " ปีงบประมาณ 2554 ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ประเภทส่งข้อมูลมากกว่า 7,000 รายการต่อปี
-
- ผลงานวิชาการที่นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในวารสาร - ผลงานนวัตกรรม ชื่อเรื่อง : SMS Real Time vs SRRT
ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
- ผลงานวิชาการที่นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในวารสาร - ผลงานวิจัย ชื่อเรื่องภาษาไทย : ใครสุขภาพดียกมือขึ้น ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Who Are Healthy ? Please Show Hand
นางโชติรส อัครธนาโชติ
- ผลงานวิชาการที่นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในวารสาร - ผลงานนวัตกรรม ชื่อเรื่องภาษาไทย : ร่วมคิด ร่วมทำ น้ำมหัศจรรย์ กำจัดลูกน้ำยุง ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Effective Micro-Organisms For Killed Mosquito Larva : Community Participation ( รางวัลชนะเลิศระดับกระทรวงสาธารณสุข )
นางชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์
- ผลงานวิชาการที่นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในวารสาร - ผลงาน Narrative Medicine ชื่อเรื่อง : ปาฏิหาริย์ในธรรมะ
นางรัตนาภรณ์ มโนรัตน์
- ผลงานวิชาการที่นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในวารสาร - ผลงาน Narrative Medicine ชื่อเรื่อง : แด่...เธอ
พ.ญ.ทิพา ไกรลาส
- ผลงานวิชาการที่นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในวารสาร - ผลงาน Narrative Medicine ชื่อเรื่อง : ในทุกข์มีสุขเสมอ
พ.ญ.ทิพา ไกรลาส
- ได้รับรางวัล โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับทอง ด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค วัณโรคดื้อยา และการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษาควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 3
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพ ( Re-Accreditation ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 2 จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( องค์การมหาชน ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ( ต่ออายุถึง 31 สิงหาคม 2558 )
-
- ลำดับที่ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 2555
-
- ลำดับที่ 2 ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ด้านคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2555
-
- ได้รับรางวัล ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท : ชุดปฏิบัติการระดับสูง ALS ประจำปี 2555 จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
-
- งานคลินิควัยรุ่น ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2555
-
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ในการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ( ผู้ป่วยเอดส์ ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่บริการ เขต 10 อุบลราชธานีเมื่อ วันที่ 1 กันยายน
-
- ได้รับรางวัล โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับทอง ด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค วัณโรคดื้อยา และการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษาควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
-
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท : หน่วยงานที่มีผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ( ผู้ป่วยเอดส์ ) ระดับดีเด่นและระดับยอดเยี่ยม จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555
-
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท : หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ HIV ระดับดีเด่นและระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555
-
- ได้รับรางวัล ผ่านคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลชุมชน ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
-
- ผลงาน " ระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน " ได้รับคัดเลือกจาก สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ให้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
-
- ผลงานวิชาการ ด้านนวตกรรม ชื่อ : เก้าอี้ให้ท่า ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ โดยการนำเสนอผลงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับเขตที่ 13
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 2
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จาก สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ( รับรองถึง 3 ตุลาคม 2559 )
-
- ได้รับรางวัล โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับทอง 5 ปีซ้อน จากปีงบประมาณ 2551-2555 ด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค วัณโรคดื้อยา และการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษาควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค วันที่ 23 มกราคม
-
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานวิชาการ ด้านนวตกรรม ชื่อ : ไม้ค้ำชีวา นำพาชีวิตสดใส โดยการนำเสนอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
-
- รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ ด้านนวัตกรรม เรื่อง : กราฟสดใสห่วงใยลูกรัก ในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10
นายสมบูรณ์ แนวมั่น
นางบงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรี
- ผลงานวิชาการระดับเขต เรื่อง : ระบบเฝ้าวังรายงาน 506 โรคเลปโตสไปโรซีส
นางชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท : หน่วยงานที่มีผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ( ผู้ป่วยเอดส์ ) ระดับดีเด่นและระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2556
-
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท : หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ HIV ระดับดีเด่นและระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2556
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 2
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง ( Re-Accreditation ) โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง เมื่อ เดือนกันยายน
-
- ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เมื่อ เดือนกรกฎาคม
-
- ผ่านการต่ออายุการรับรอง การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 5
-
- ได้รับการรับรอง เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
-
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท : หน่วยงานที่มีผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ( ผู้ป่วยเอดส์ ) ระดับดีเด่นและระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557
-
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท : หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ HIV ระดับดีเด่นและระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557
-
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ประเภท : โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานเอดส์ในแม่และเด็กดีเด่น ในโอกาสสัมมนาวิชาการเอดส์ในแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และ ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ดำเนินงานเอดส์ในอนามัยแม่และเด็กดีเด่น วันที่ 25 มิถุนายน จาก กระทรวงสาธารณสุข
-
- ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2557 ระดับดีมาก จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
-
- ได้รับรางวัล หน่วยงานบริการดีเด่น ประจำปี 2557 ด้านการพัฒนาเครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
-
- ได้รับรางวัล ผ่านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 2 กันยายน จาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
-
- ได้รับรางวัล ผลการประเมินการลดขั้นตอนและระยะเวลาขอรับบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กพร. ระดับดีมาก
-
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานต้นแบบงานเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม จาก กระทรวงสาธารณสุข
-
- ทีม SRRT อำเภออุทุมพรพิสัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเครือข่ายงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วที่มีประสิทธิภาพ ( The Best SRRT Team ) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 1
-
- ผลงานวิชาการ R2R เรื่อง : Lean Audit จบค้นพบความเสี่ยง ด้วย Trigger Tool ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
นางบุญทิวา ไกลถิ่น
- ผลงานวิชาการ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง : เข้าใจ มีวินัย ไม่ดื้อยา ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ HIV ในพื้นที่บริการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 วันที่ 12-14 พฤศจิกายน
นางวิมาลัย ทินนะภา
- ผลงานวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง : ต้นแบบงานเยี่ยมบ้านคุณภาพ ปี 2557 จาก สำนักการพยาบาล
นางมัลลิกา จงกฎ
- ผลงานวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 เรื่อง : รายงานสอบสวนโรคไข้ออกผื่น
นางชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
- ได้รับรางวัล ผลการประเมินการลดขั้นตอนและระยะเวลาขอรับบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กพร. ระดับดีมาก ปี 2558
-
- ผลการจัดลำดับเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการประเมินผล Ranking ได้ลำดับที่ 1 ( รอบ 6 เดือนแรก เดือนเมษายน )
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
-
-
-
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
-
-
-
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
-
-
-
-
เกียรติประวัติ / รางวัล / การประเมิน / ผลงาน
เจ้าของผลงาน
-
-
-
-